bon podarunkowy na projekt systemu inteligentnego domu

Regulamin promocji: „BON PODARUNKOWY 1 000 ZŁ NA PROJEKT SYSTEMU INTELIGENTNEGO DOMU”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Promocja będzie prowadzona pod nazwą:
„BON PODARUNKOWY 1 000 ZŁ NA PROJEKT SYSTEMU INTELIGENTNEGO DOMU” , dalej „Promocja” lub „Akcja promocyjna”.

2) Warunki uczestnictwa w Promocji określone są wyłącznie
w niniejszym regulaminie, dalej „Regulamin”.

3) Organizatorem akcji promocyjnej jest VIMS Sp. z o.o. z siedzibą we Krakowie przy os. II Pułku Lotniczego 1H/71, 31-867 Kraków,
NIP: 6751520683, REGON 361977376, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Krakowa , XI Wydział Gospodarczy KRS 0000565844 (dalej zwana „Organizatorem”).

4) Promocja prowadzona będzie na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5) Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna,
z zastrzeżeniem ust. 7 .

6) Do wyłącznej decyzji Organizatora należy miejsce, termin i sposób publikacji lub udostępnienia Bonów.

§ 2
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1) Akcja Promocyjna prowadzona będzie do odwołania.
a. Warunkiem otrzymania przez Klienta rabatu: 1 000 zł jest przekazanie sprzedawcy bonu.

2) Akcja Promocyjna polega na tym, że Klient dokonuje zakupu produktów biorących udział w Promocji i otrzymuje rabat o wartości podanej w §2 pkt. 1. 

3) Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. Warunkami uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych w Galerii Tetmajera 83 w Krakowie lub po skontaktowaniu się z nami: info@vimshome.pl, 

4) Bon rabatowy wydany przez Organizatora uprawnia do uzyskania jednorazowego rabatu kwotowego.

§ 3
REALIZACJA BONU

1) Realizacja bonu rabatowego następuje wg poniższego schematu, :
a. Poprzez okazanie i wydanie go pracownikowi firmy VIMS

2) Bon rabatowy wydany przez Organizatora uprawnia do uzyskania jednorazowego rabatu kwotowego (w wysokości wartości bonu) przy zakupie projektu inteligentnego domu.

3) Realizacja bonu rabatowego możliwa jest jednorazowo.

4) Jeden bon realizowany jest do jednego dokumentu sprzedaży.

5) Bony rabatowe nie sumują się.

6) Realizując bon, Klient nie może skorzystać z innej promocji.

7) W przypadku zgubienia lub zniszczenia bonu rabatowego przez Klienta Organizator nie wydaje duplikatu bonu.

9) Bony rabatowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie są one środkiem płatniczym.

10) Bon rabatowy po jego wykorzystaniu zostaje zatrzymany przez sprzedawcę jako dowód uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana zacznie obowiązywać od dnia jej publikacji na stronie internetowej www.vimshome.pl